GermanDE-CH-ATEnglish (UK)Romanianro-RO

Cod De Conduita


1. Introducere


SIHA înseamă calitate, punctualitate, flexibilitate şi dinamism. Ne stabilim standarde ridicate şi aspirăm să fim o companie recunoscută în producţia de tricotaje. La fel de important ca atingerea acestui obiectiv este pentru noi şi modul în care îl vom realiza.

Toleranţa, respectul şi încrederea sunt principii de bază în relaţiile noastre de zi cu zi. Discutăm deschis despre probleme şi căutăm împreună soluţii. Numai astfel se poate dezvolta un climat de lucru caracterizat prin transparenţă şi corectitudine.
Integritatea în relaţiile cu angajaţii şi partenerii noştri de afaceri este un factor esenţial pentru succes. Dorim ca SIHA să fie percepută ca o companie responsabilă şi de încredere.

SIHA stabileşte prin acest cod de conduită norme obligatorii, pentru a face faţă provocărilor etice şi juridice în munca de zi cu zi. Codul de conduită nu conţine însă, instrucţiuni detaliate. Pentru aceasta am trasat, în măsura necesităţilor, linii directoare separate.

Codul de conduită este valabil pentru noi toţi în egală măsură, pentru conducerea companiei şi pentru toţi angajaţii. Abateri conştiente şi încălcări repetate ale codului de conduită nu vor fi tolerate.


2. reguli generale de conduită


2.1. Respectarea legii

Respectarea legii şi a regulilor este pentru compania noastră un lucru de la sine înţeles. Fiecare angajat trebuie să fie conştient că, în cazul unei încălcări a legii, poate fi iniţiat un caz in instanţă împotriva lui şi a companiei.

Prevederile legale precum şi liniile directoare şi acordurile interne trebuie respectate de către toţi angajaţii.
Din acest motiv este important ca fiecare să cunoască reglemetările legale şi liniile directoare interne care sunt relevante pentru domeniu său de lucru.

2.2. Respect reciproc, corectitudine, onestitate şi integritate

Lucrăm cu femei şi bărbaţi de diferite naţionalităţi. Fiecare angajat primeşte la noi aceleaşi oportunităţi şi este remunerat şi promovat exclusiv pe baza abilităţilor şi performanţelor sale.

Respectarea drepturilor omului şi asigurarea respectării acestora este pentru noi toţi un lucru de la sine înţeles. Aceasta include în special protejarea demnităţii personale şi a intimităţii fiecărei persoane.
Nu acceptăm, prin urmare, ca un angajat, un partener de afaceri sau o terţă persoană să fie discrimnată din cauza sexului, rasei, culorii pielii, etniei, credinţei, vârstei, unei dizabilităţi, apartenenţei politice, orientării sexuale sau situaţiei sale familiale. Orice formă de hărţuire sexuală, constrângerea sau abuzul verbal, precum şi orice comportament intimidant, ostil sau ofensator, nu vor fi tolerate.

Ne dorim ca toţi angajaţii să aibă curajul de a lua apărarea unii altora şi altor persoane.

2.3. Responsabilitate pentru reputaţia companiei SIHA

Reputaţia companiei SIHA este marcată fundamental de conduita fiecăruia. De aceea, fiecare angajat trebuie să ţină cont de efectele acţiunilor sale asupra reputaţiei companiei. Aceste aspecte trebuie luate în considerare la îndeplinirea atribuţiilor sale în orice împrejurare.

2.4. Responsabilitatea deosebită a managementului

Persoanele din conducere trebuie să se distingă în mod special printr-o conduită personală exemplară.


3. Comportamentul în cadrul companiei


3.1. Cadouri, invitaţii

În această privinţă există cerinţe legale, îndeosebi reglementări fiscale, care trebuie respectate.

Oferirea şi acordarea de beneficii

Cea mai importantă regulă este de a nu se oferi sau acorda nici un fel de beneficii, de exemplu cadouri sau invitaţii la masă, funcţionarilor publici sau altor reprezentanţi ai oficialităţilor. Singurele excepţii sunt gesturi de curtoazie, cum ar fi oferirea de cafea şi produse de patiserie în cadrul unei întâlniri oficiale.

În plus, nici un angajat nu poate oferi sau acorda, în legătură cu îndatoririle sale oficiale, unui partener de afaceri avantaje necuvenite, sub forma unei plăţi sau sub forma unor alte prestaţii. Un avantaj este necuvenit atunci când acesta este apt să influenţeze decizii de afaceri sau dacă are legătură cu beneficii personale pentru partea căruia îi este acordat. De asemenea este interzisă acordarea de beneficii atunci când primirea acestora de către beneficiar nu este permisă prin propriile reguli interne de conduită şi persoana care le acordă are cunoştinţă de această prohibiţie.

Cadourile ocazionale sau promoţionale de valoare neînsemnată către partenerii de afaceri sunt permise. Acestea trebuie selectate în aşa fel încât să fie evitată la beneficiar orice impresie de incorectitudine. Este permisă emiterea de invitaţii de participare la mese de afaceri, atâta timp cât acestea se desfăşoară într-un cadru adecvat.

Solicitarea şi acceptarea de beneficii

Nu este permisă solicitarea sau acceptarea de beneficii personale de la un angajat al unei alte companii sau de la o altă terţă persoană, în legătură cu desfăşurarea atribuţilor oficiale.
Prin excepţie, se pot accepta cadouri atunci când este vorba de cadouri ocazionale şi de valoare nesemnificativă, atâta timp cât acest lucru nu se întâmplă des.

Acceptarea de cadouri în bani este inadmisibilă, precum şi acceptarea de orice beneficii susceptibile de a influenţa deciziile de afaceri, sau care pot crea impresia unei astfel de incorectitudini.
Cadourile interzise trebuie refuzate sau returnate. Dacă acest lucru nu este posibil sau este nepotrivit, cadourile vor fi donate sau cedate printr-o tragere la sorţi în cadrul companiei.


4. Evitarea conflictelor de interese


Este important pentru SIHA să se asigure ca angajaţii să nu se afle într-un conflict de interese sau loialitate.

4.1. Clauza de neconcurenţă

Operarea unei firme sau a unei alte afaceri, care se află în concurenţă cu compania SIHA, nu este permisă.
Interesele finaciare ale unui angajat într-o companie concurentă, trebuie notificate în scris superiorului ierarhic şi departamentului de resurse umane. O notificare este necesară şi în cazul în care o persoană apropriată angajatului operează sau este implicată într-o afacere care concurează cu SIHA.

4.2. Relaţiile cu partenerii de afaceri

Colaborarea cu partenerii de afaceri se bazează pe criterii obicetive, în cel mai bun interes al companiei. Legăturile personale cu un partener de afaceri nu pot conduce la un tratament preferenţial al acestui partener de afaceri. Acest lucru este valabil îndeosebi în situaţia în care angajatul poate influenţa în mod direct sau indirect acordarea sau încheierea de contracte sau comenzi cu un partener de afaceri. Angajaţii care ajung într-o astfel de situaţie trebuie să comunice acest lucru superiorului ierarhic, în aşa fel încât deciziile de afaceri să poată fi controlate sau delegate corespunzător.

4.3. Activităţi secundare

Ne aşteptăm ca fiecare angajat să se concentreze în timpul programului de lucru, cu un efort deplin, pe îndeplinirea obligaţiilor sale de muncă contractuale.
Iniţierea oricărei activităţi secundare trebuie notificată în scris, în avans, departamentului de resurse umane. Activitatea secundară poate fi prohibită dacă conduce la afectarea performanţei în muncă, dacă contravine obligaţiilor din cadrul companiei sau dacă există pericolul unui conflict de interese.

4.4. Întrepătrunderea relaţiilor de serviciu şi de rudenie

Trebuie evitat ca membrii unei familii sau alte persoane apropriate să se afle în relaţii de dependenţă la serviciu.
Persoana care este autorizată să dea instrucţiuni sau care efectuează activităţi de supraveghere sau control, trebuie să comunice departamentului de resurse umane relaţiile de serviciu existente cu membrii de familie sau alte persoane apropriate.

4.5. Abuzul poziţiei

Angajaţii nu pot să îşi foloseasă poziţia precum şi informaţiile acessibile lor pentru beneficiul lor personal sau în beneficiul unor persoane apropriate lor. Aici se include de exemplu tratamentul pereferenţial al acestor persoane sau mijlocirea unei angajări la SIHA sau promovarea dezvoltării profesionale a acestora.


5. Manipularea dotĂrilor Şi bunurilor companiei


Toate dotările companiei precum şi datele companiei pot fi folosite în principiu doare pentru scopuri de serviciu.

Toţi angajaţii au obligaţia să protejeze proprietatea şi bunurile companiei de pierderi, furturi, deteriorări sau abuzuri.
Informaţiile şi documentaţiile nu pot fi multiplicate decât pentru scopuri de serviciu. De asemenea este interzisă scoaterea documentaţiilor sau altor bunuri ale companiei în afara acesteia fără motive de serviciu.


6. Utilizarea informaŢiilor Şi datelor


6.1. Managementul informaţiilor şi cunoştinţelor

Toţi angajaţii sunt obligaţi să asigure schimbul de informaţii facil şi rapid în cadrul companiei. Cunoştinţele relevante pentru activitate nu pot fi falsificate, transmise mai departe selectiv sau reţinute faţă de alte departamente, decât dacă există motive imperative (de ex. obligaţii de confidenţialitate şi discreţie sau prevederi de protecţie a datelor).
Aceasta presupune ca informaţiile să fie astfel documentate, păstrate, stocate şi arhivate încât orice angajat autorizat să ia decizii să poate găsi informaţiile relevante în timp util. Schimbările organizatorice nu trebuie să conducă la devantajări ale celorlalţi angajaţi.

6.2. Înregistrări şi rapoarte

Toate informaţiile se supun criteriilor veridicităţii şi transparenţei. Îndeosebi înregistrările şi rapoartele trebuie să fie complete, oportune în timp, corecte şi verificabile.

6.3. Confidenţialitatea şi utilizarea responsabilă a informaţiilor

Informaţiile confidenţiale trebuie păstrate secret. Sunt considerate confidenţiale informaţiile care nu pot fi făcute publice.

Aici sunt incluse îndeosebi, dar nu exclusiv, informaţiile despre negocieri în curs sau contracte în curs de finalizare, produse încă nelansate pe piaţă, prognoze financiare şi date ale clienţilor.

Secretul trebuie păstrat şi în ceea ce priveşte toate informaţiile confidenţiale ale clienţilor şi furnizorilor noştri, cu excepţia cazului în care divulgarea acestor informaţii a fost permisă în mod expres.

Obligaţia păstrării secretului rămâne valabilă şi după încheierea raporturilor de muncă sau a relaţiei de afaceri.

Este în interesul companiei ca angajaţii să facă schimb de cunoştinţe şi experienţă în cadrul unor evenimente, seminarii, conferinţe, reţele, iniţiative sau proiecte la nivel de companii. Cu toate acestea este necesar să se asigure ca informaţiile să fie utilizate responsabil iar forma şi conţinutul declaraţiilor făcute să nu contravină intereselor companiei.

6.4. Protecţia şi securitatea datelor.

Schimbul electronic de inofrmaţii este o condiţie esenţială pentru succesul companiei SIHA. Avantajele comunicării electronice sunt însoţite însă de riscuri pentru protecţia datelor personale şi securitatea datelor.

Datele cu caracter personal pot fi colectate, prelucrate şi folosite doar în măsura în care acest lucru este permis de lege sau dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul.

Departamentul IT asigură accesul la date în condiţii de siguranţă şi securitate a datelor prin măsuri organizatorice şi tehnice adecvate. Fiecare angajat este responsabil pentru manipularea corectă a datelor sale de acces. Este interzisă îndeosebi comunicarea datelor de acces altor angajaţi sau chiar unor terţe persoane, străine de întreprindere.

Pentru protecţia tuturor angajaţilor este interzisă accesarea sau transmiterea mai departe de informaţii ce contravin legii sau reglementărilor interne. Prevederile referitoare la protecţia şi securitatea datelor trebuie respectate.


7. Sănătate, standarde sociale, securitate Şi mediul ÎnconjurăTOR


7.1. Sănătatea şi securitatea în muncă

Sănătatea şi siguranţa angajaţilor noştri la locul lor de muncă sunt de o importanţă deosebită. Fiecare este responsabil, împreună cu SIHA, să sprijine compania în eforturile ei de a crea condiţii de muncă sigure.

Acest lucru este valabil atât pentru planificarea tehnică a locurilor de muncă, echipamentelor şi proceselor, cât şi pentru comportamentul personal în munca de zi cu zi.

7.2. Respectarea standardelor sociale

SIHA se obligă să respecte standardele de muncă şi drepturi sociale recunoscute la nivel internaţional, după convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii (International Labor Organization - ILO).

7.3. Respectarea legii

Toate legile şi reglementările naţionale aplicabile, standardele minime din industrie, convenţii ale ILO şi ale ONU precum şi orice alte prevederi legale relevante, trebuie respectate.

7.4. Libertatea de întrunire şi dreptul la negociere colectivă.

Libertarea de întrunire şi dreptul la negocieri colective vor fi respectate.

7.5. Interzicerea discriminării

Orice formă de discriminare în funcţie de sex, vârstă, religie, rasă, origine socială, dizabilităţi, origine etnică sau naţională, cetăţenie, orientare politică, orientare sexuală sau alte caracteristici personale nu trebuie tolerată.

7.6. Remuneraţii

Salariile care se plătesc pentru programul normal de lucru, pentru ore suplimentare şi sporurile pentru ore suplimentare trebuie să corespundă sau să depăşească salariul minim stabilit prin lege.

7.7. Programul de lucru

Timpul maxim de lucru săptămânal nu trebuie să depăşească 48 de ore. Numărul maxim de ore suplimentare nu poate depăşi 12 ore pe săptămână. Angajaţii au dreptul la cel puţin o zi liberă după 6 zile lucrătoare consecutive.

7.8. Securitatea la locul de muncă

Pentru sănătatea şi securitatea la locul de muncă se stabilesc reguli şi proceduri clare ce trebuie respectate. Practicile şi condiţiile de lucru care încalcă drepturile fundamentale ale omului sunt interzise.

7.9. Interzicerea muncii copiilor

Munca copiilor aşa cum este definită în convenţiile ILO, în convenţiile ONU, respectiv în legislaţia naţională, este interzisă. Dintre standardele menţionate mai sus se va respecta cel mai strict. Orice formă de exploatare a copiilor este interzisă. Drepturile angajaţilor minori trebuie respectate.

7.10. Interzicerea muncii forţate

Nu există muncă forţată în cadrul companiei.

7.11. Probleme de mediu şi siguranţă

Procedurile şi standardele pentru înlăturarea deşeurilor, manipularea şi înlăturarea de chimicale şi alte substanţe periculoase, emisii şi tratarea apelor reziduale trebuie să îndeplinească sau să depăşească cerinţele legale minime.


8. notificări


Toţi angajaţii sunt solicitaţi să notifice circumstanţe care indică o încălcare a codului de conduită.

SIHA va răspunde la toate notificările cu grija cuvenită şi acolo unde este necesar, va dispune luarea de măsuri adecvate. Toate notificările vor fi tratate cu confidenţialitate. Garantăm protecţia persoanei care face notificarea. Orice acţiune de represalii împotriva persoanei care face o notificare nu va fi tolerată. La fel de puţin va fi tolerat şi abuzul posibilităţii de a face notificări.

Ca şi persoane de contact vă stau la dispoziţiei superiorii ierahicii şi conducerea firmei. Pentru întrebări sau sugestii în legătură cu întreg codul de conduită, fiecare angajat poate, de asemenea, să se adreseze conducerii firmei.